فرم پیشنهادیه ارشد

معاونت پژوهش و فن آوری

فرم پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود

دانلود

file name :
file size :
دانلود

فرم ۱۸-فرم مخصوص تحویل پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانلود

دانلود

file name :
file size :
دانلود

فرم ۱۷- فرم مشخصات پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری

دانلود

دانلود

file name :
file size :
دانلود

فلوچارت راهنمای تصویب و ثبت پیشنهادیه کارشناسی ارشد

file name : flochart-pishnahadiyeh.pdf
file size : 239 KB
دانلود

فرم تایید نهایی پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد

file name : taeed-payannameh-new.doc
file size : 90 KB
دانلود

راهنمای نگارش پیشنهادیه

file name : 14011221-negaresh-pishnahadeyeh.pdf
file size : 256 KB
دانلود