رشته‌ها و گرایش‌های گروه گیاهپزشکی

رشته‌ها و گرایش‌های گروه گیاهپزشکی

  • حشره شناسی (رفتارشناسی، اکولوژی و کنترل بیولوژیک، فیزیولوژی و سم‌شناسی، مقاومت به آفات، کنه شناسی، بیوسیستماتیک حشرات)
  • بیماری شناسی ( قارچ شناسی، ویروس شناسی، پروکاریوت شناسی، نماتد شناسی، کنترل بیولوژیک بیماریها)