معرفی و تاریخچه دانشکده

معرفی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

دانشكده‌ كشاورزي‌ دانشگاه‌ ولی‌عصر (عج) رفسنجان درسال‌ 1370 با هدف‌ تأمين‌ نيروي‌ انساني‌ متخصص‌ و ماهر در گرایشهای مختلف ‌كشاورزي‌ تاسيس‌ شد. افزايش‌ كمي‌ و كيفي‌ فعاليت‏هاي‌ تحقيقاتي‌، آموزشي‌، خدماتي‌ و ترويج‌ در حوزه‌ دانش‌ كشاورزي نيازمند سرمايه‌ گذاري‌ عقلايي، خلاقيت‌ و به‌كارگيري‌ روشهاي‌ نوين‌است‌. هدف‌ كلي‌ تأسيس‌ چنين‌ دانشكده‌اي‌ در استان کرمان تأمين‌ نيروي‌ انساني‌ در سطح‌ كارشناسي‌، كارشناسي‌ ارشد و دكتري‌ جهت‌ پيشبرد فعاليت‌هاي‌ برنامه‌ ريزي‌، توليد، تبديل‌، نگهداري‌ محصولات‌ كشاورزي‌ و مواد غذايي‌ براي‌ جمعيت‌ روزافزون‌ كشور و به خصوص استان کرمان بوده‌ است‌.
فعاليت‏هاي‌ آموزشي‌ دانشكدة‌ كشاورزي‌ ازمهرماه‌ 1370 با پذيرش‌ 25 دانشجو در رشتة‌ كارشناسي مهندسی‌ گیاهپزشکی آغاز شد و در سالهاي‌ بعد به‌ ترتيب‌ رشته‌ كارشناسي‌ علوم و مهندسی خاک با پذيرش‌ 38 دانشجو (مهرماه 74)، کارشناسی علوم و مهندسی باغبانی با پذيرش‌ 35 دانشجو  (مهرماه 1374)، کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات با پذيرش‌ 21 دانشجو (بهمن‌ماه‌ 83)، كارشناسي‌ ارشد علوم و مهندسی خاک با پذيرش‌ 4 دانشجو (بهمن ماه 1383)،كارشناسي‌ ارشد حشرهشناسی کشاورزی با پذيرش‌ 6 دانشجو (مهرماه‌ 1386 )، كارشناسي‌ ارشد علوم و مهندسی باغبانی با پذيرش‌ 4 دانشجو (مهرماه 1386)، كارشناسي ‌ارشد زراعت با پذيرش‌ 6 دانشجو (مهرماه 1387)، كارشناسي‌ ارشد بیماری شناسی گیاهی با پذيرش‌ 4 دانشجو (مهرماه 1388)، دكتري‌ حشره شناسی کشاورزی با پذيرش‌ 3 دانشجو (مهرماه 1390)، دكتري‌ علوم و مهندسی خاک‌ با پذيرش‌ 3 دانشجو (مهرماه 1390)، دكتري علوم و مهندسی باغبانی و زراعت (مهر‌ماه 1392) با پذیرش 2 دانشجو و کارشناسی علوم و مهندسی آب با پذیرش 25 دانشجو (مهرماه 1392)، کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی با پذیرش 37 دانشجو (مهرماه 1396) فعاليت‌ خود را ادامه‌ داده‌ است‌. دانشكده‌ كشاورزي‌ در حال‌ حاضر داراي‌ 51  عضو هيأت‌ علمي‌ (شامل‌ 7 استاد، 16 دانشيار، 28 استاديار و 1 نفر بورسیه دکتری خارج از کشور)، 4 نفر كارشناس‌ آموزشي‌ و 5 نفر كادر اداري ‌است‌ و در آن‌ 700 دانشجوي كارشناسي‌، 337 دانشجوي كارشناسي‌ ارشد و 72 دانشجوي دكتري‌ مشغول‌ به‌ تحصيل‌ مي‌باشند. در حال حاضر مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده با مساحت 20000 مترمربع و گلخانه‌ تحقيقاتي‌ دانشكده‌ در فضايي‌ به‌ مساحت‌ 1000 مترمربع‌ در اختیار دانشجویان و پژوهشگران دانشکده جهت امور پژوهشی می باشد. آزمایشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی نیز با امکانات عالی در دو فاز و در مجموع به مساحت حدود 1000 متر مربع در اختیار محققین محترم می باشد. 

اطلاعات تماس:

آدرس: میدان امام خمینی- دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان- دانشکده کشاورزی

تلفن: 31312016-034

کدپستی: 7718897111