فرم‌های مرتبط با پایان نامه ها و رساله‌ها

پايان نامه:

فرم پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود

دانلود

دانلود
فرم ۱۸-فرم مخصوص تحویل پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانلود

دانلود

دانلود
فرم ۱۷- فرم مشخصات پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری

دانلود

دانلود

دانلود
فلوچارت راهنمای تصویب و ثبت پیشنهادیه کارشناسی ارشد
دانلود
فرم تایید نهایی پیشنهادیه پایان نامه کارشناسی ارشد
دانلود
راهنمای نگارش پیشنهادیه
دانلود

رساله:

فرم پیشنهادیه رساله دکتری

دانلود

دانلود

دانلود
فرم ۱۸-فرم مخصوص تحویل پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانلود

دانلود

دانلود
فرم ۱۷- فرم مشخصات پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری

دانلود

دانلود

دانلود
فلوچارت راهنمای تصویب و ثبت پیشنهادیه رساله دکتری
دانلود
فرم تایید نهایی پیشنهادیه رساله دکتری
دانلود
صورتجلسه دفاع از پیشنهادیه رساله
دانلود
راهنمای نگارش پیشنهادیه
دانلود