روسای پیشین

نام ونام خانوادگی شروع فعالیتپایان فعالیت
دکتر محمد اشکان13741377
دکتر حسین دشتی13801386
دکتر حسین شمشیری13871388
دکتر حسین علایی13891390
دکتر احمد تاج آبادی پور13911394
دکتر مهدی ضیاءالدینی13941398