روسای پیشین

نام ونام خانوادگی شروع فعالیتپایان فعالیت
دکتر محمد اشکان13741377
دکتر حسین دشتی13801386
دکتر حسین شمشیری13871388
دکتر حسین علایی13891390
دکتر احمد تاج آبادی پور13911394
دکتر مهدی ضیاءالدینی13941398
دکتر وحید مظفری13981400