معاونت اداری، مالی

دانشکده کشاورزی

کامران مهدیان
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیولوژیک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۹

ایمیل: KamranMahdian AT vru.ac.ir

وب سایت