معاونت اداری، مالی

دانشکده کشاورزی

وظايف معاون اداري و مالي

 1. همكاري با رئيس دانشكده در اجراي هر چه بهتر وظايف مربوط به دانشكده و دانشگاه
 2. نظارت بر حسن اجراي مصوبات اداري و مالي كه از طريق هئيت رئيسه دانشكده ابلاغ مي‌شود.
 3. ايجاد هماهنگي در امور اداري و مالي دانشكده
 4. برآورد و تنظيم نيازهاي مالي و اداري سالانه دانشكده و اظهار نظر در تهيه و تنظيم بودجه ساليانه دانشكده
 5. پيشنهاد امور استخدامي و تامين نيروي انساني مورد نياز دانشكده
 6. بررسي و پيشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامي اعضاي هيات علمي به رئيس دانشكده
 7. شركت در جلسات شوراي دانشكده و جلسات مربوطه ديگر
 8. همكاري با ساير معاونت‌هاي دانشكده
 9. نظارت بر حفظ و نگهداري اموال عمومي دانشكده
 10. نظارت بر كنترل امور مالي و حسابداري دانشكده
 11. بررسي كمبودها و نقايص و اظهار نظر درخصوص رفع مشكلات موجود و پيگيري و رفع آنها
 12. رسيدگي به هدف‌هاي اجرايي دانشكده و چگونگي گردش كارها و روش‌هاي كار در واحدهاي دانشكده
 13. تهيه و پيشنهاد طرح‌هاي رفاهي با همفكري با ساير معاونت‌هاي دانشكده و اعضاي هيات علمي
 14. نظارت بر حسن اجراي كليه قوانين و مقررات اداري و استخدامي مالي دانشكده
 15. اتخاذ تصميم درخصوص برنامه كار واحدهاي تابعه دانشكده
 16. نظارت بر حسن انجام امور تشريفات، تاسيسات، فضاي سبز و خدمات دانشكده و ارائه پيشنهادات لازم به رئيس دانشكده
 17. انجام ساير امور محوله از طرف رئيس دانشكده

کامران مهدیان
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیولوژیک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۹

ایمیل: KamranMahdian AT vru.ac.ir

وب سایت