معاونت پژوهشی

دانشکده کشاورزی

فاطمه حسینی ‎نوه
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- بیوسیستماتیک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۹

ایمیل: fnaveh AT vru.ac.ir