معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

دانشکده کشاورزی

سیدرسول صحافی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۳

ایمیل: s.r.sahhafi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم