معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

دانشکده کشاورزی

محمدحسین شمشیری
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- میوه کاری - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۳

ایمیل: shamshiri AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا