اعضای هیات علمی

گروه ژنتيك و توليد گياهي

مریم دهجی پور
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۳

ایمیل: m.dahaji AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محسن محمودنیا
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری بیوتکنولوژی - استادیار

تلفن:

ایمیل: m.mahmoodnia AT vru.ac.ir

وب سایت

شهاب مداح حسینی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۲

ایمیل: Shahab.mhoseini AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

سیدرسول صحافی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۳۵

ایمیل: s.r.sahhafi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

سید احمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری علفهای هرز - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۱

ایمیل: a.hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

خلیل ملک زاده
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری بیوتکنولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۷

ایمیل: Kh.malekzadeh AT vru.ac.ir

وب سایت

حسین دشتی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - استاد 

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۳

ایمیل: dashti AT vru.ac.ir

وب سایت

بتول مهدوی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اکولوژی گیاهان زراعی - دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۰

ایمیل: b.mahdavi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

اصغر رحیمی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری زراعت - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۷

ایمیل: rahimia AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

آرمان آذری
سمت : هیات علمی ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۷

ایمیل: Armanazari AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

علی اکبر محمدی میریک
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۴

ایمیل: aa.mohammadi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

گروه علوم و مهندسي آب

اکرم سیفی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۴

ایمیل: a.seifi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

فرشاد فتحیان
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی منابع آب - دانشیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۳

۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۴

ایمیل: f.fathian AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

فاطمه سروش
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- استادیار

تلفن: ‌۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۴

ایمیل:  f.soroush AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

حسین ریاحی مدوار
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی سازه­ های آبی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۸

ایمیل: h.riahi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

گروه علوم و مهندسي باغباني

حمیدرضا کریمی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۶

ایمیل: h.karimi214AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

سیدحسین میردهقان
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۱

ایمیل: mirdehghan AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمدحسین شمشیری
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- میوه کاری - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۳

ایمیل: shamshiri AT vru.ac.ir

وب سایت

 

مجید اسماعیلی زاده
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۸

ایمیل: esmaeilizadeh AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمود رضا رقامی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۳

ایمیل: mraghami AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمدرضا پیرمرادی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۶

ایمیل: mr.pirmoradi AT vru.ac.ir

وب سایت

فاطمه ناظوری
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۸۶

ایمیل: f.nazoori AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

علی پورخالویی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۳۷

ایمیل: alipourkhaloee AT vru.ac.ir

وب سایت

گروه علوم و مهندسي خاك

اردوان کمالی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری خاکشناسی- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۲

ایمیل: a.kamali AT vru.ac.ir

وب سایت

عیسی اسفندیارپور بروجنی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۹

ایمیل: esfandiarpoor AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

حسین شیرانی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری فیزیک و حفاظت خاک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۶

ایمیل: shirani AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

وحید مظفری
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۶

ایمیل: mozafari AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

احمد تاج­ آبادی پور
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۵۳

ایمیل: Tajabadi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمد حشمتی رفسنجانی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری شیمی خاک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۵

ایمیل: heshmati AT vru.ac.ir

وب سایت

محسن حمیدپور
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری شیمی خاک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۲

ایمیل: m.hamidpour AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

عبدالرضا اخگر
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری بیولوژی خاک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۱

ایمیل: akhgar AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

گروه گياهپزشكي

محمد امین سمیع
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی-اکولوژی و کنترل بیولوژیک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۲

ایمیل: samih AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

حمزه ایزدی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- فیزیولوژی و سم شناسی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۲

ایمیل: izadi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

کامران مهدیان
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیولوژیک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۹

ایمیل: KamranMahdian AT vru.ac.ir

وب سایت

حسین علایی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - قارچ شناسی- دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۴

ایمیل: hossein.alaei AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

احمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - ویروس شناسی - دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۹

ایمیل: hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت

روح اله صابری ریسه
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی- مدیریت و بیوکنترل بیمارگرهای گیاهی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۰

ایمیل: r.saberi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

ابراهیم صداقتی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - قارچ شناسی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۸

ایمیل: sedaghati AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

ملیحه لطیفی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- کنه شناسی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۴

ایمیل: m.latifi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

پژمان خدایگان
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی‌گیاهی- پروکاریوت‌های بیمارگر گیاهان - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۸

ایمیل: Pkhodaygan AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمد امین جلالی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی‌کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیولوژیک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۶

ایمیل: ma.jalali AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

شهناز شهیدی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- مقاومت - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۴

ایمیل: Shahidi AT vru.ac.ir

وب سایت

علی علیزاده
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- سم شناسی و فیزیولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۹۴

ایمیل: a.alizadeh AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

اعظم زین الدینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی- نماتدشناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۵

ایمیل: zeynadini AT vru.ac.ir

وب سایت

فاطمه حسینی ‎نوه
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- بیوسیستماتیک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۴۱

ایمیل: fnaveh AT vru.ac.ir

وب سایت

مهدی ضیاءالدینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- رفتارشناسی و اکولوژی شیمیایی در حشرات - دانشیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۶

ایمیل:  ziaaddini AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم