اعضای هیات علمی

گروه ژنتيك و توليد گياهي

مریم دهجی پور
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۴

ایمیل: m.dahaji AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد رضا دهقانی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات، گرایش بیومتری - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۶

ایمیل: m.r.dehghani AT vru.ac.ir

محسن محمودنیا
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری بیوتکنولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۷

ایمیل: m.mahmoodnia AT vru.ac.ir

شهاب مداح حسینی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۵

ایمیل: Shahab.mhoseini AT vru.ac.ir

وب سایت

سیدرسول صحافی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۱

ایمیل: s.r.sahhafi AT vru.ac.ir

وب سایت

 

سید احمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری علفهای هرز - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۶

ایمیل: a.hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت

خلیل ملک زاده
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری بیوتکنولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۷

ایمیل: Kh.malekzadeh AT vru.ac.ir

حسین دشتی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - استاد 

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۳

ایمیل: dashti AT vru.ac.ir

بتول مهدوی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اکولوژی گیاهان زراعی - دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۰

ایمیل: b.mahdavi AT vru.ac.ir

وب سایت

اصغر رحیمی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری زراعت - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۷

ایمیل: rahimia AT vru.ac.ir

وب سایت

آرمان آذری
سمت : هیات علمی ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۳

ایمیل: Armanazari AT vru.ac.ir

وب سایت

علی اکبر محمدی میریک
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۷

ایمیل: aa.mohammadi AT vru.ac.ir

وب سایت

گروه علوم و مهندسي آب

اکرم سیفی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۹

ایمیل: a.seifi AT vru.ac.ir

وب سایت

فرشاد فتحیان
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی منابع آب - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۶

ایمیل: f.fathian AT vru.ac.ir

وب سایت

فاطمه سروش
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- استادیار

تلفن:‌۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۴

ایمیل:  f.soroush AT vru.ac.ir

وب سایت

بنفشه عبدالهی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب -بورسیه

حسین ریاحی مدوار
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی سازه­ های آبی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۸

ایمیل: h.riahi AT vru.ac.ir

وب سایت

گروه علوم و مهندسي باغباني

حمیدرضا کریمی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۶

ایمیل: h.karimi214AT vru.ac.ir

وب سایت

سیدحسین میردهقان
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۱

ایمیل: mirdehghan AT vru.ac.ir

وب سایت

محمدحسین شمشیری
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- میوه کاری - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۳

ایمیل: shamshiri AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا

 

مجید اسماعیلی زاده
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۷

ایمیل: esmaeilizadeh AT vru.ac.ir

وب سایت

محمود رضا رقامی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۷

ایمیل: mraghami AT vru.ac.ir

وب سایت

محمدرضا پیرمرادی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۱

ایمیل: mr.pirmoradi AT vru.ac.ir

فاطمه ناظوری
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۴

ایمیل: f.nazoori AT vru.ac.ir

وب سایت

علی پورخالویی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۷

ایمیل: alipourkhaloee AT vru.ac.ir

حمیدرضا روستا
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- تغذیه گیاه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۵۳

ایمیل: roosta AT vru.ac.ir

وب سایت

گروه علوم و مهندسي خاك

اردوان کمالی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری خاکشناسی- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۹

ایمیل: a.kamali AT vru.ac.ir

عیسی اسفندیارپور بروجنی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۹

ایمیل: esfandiarpoor AT vru.ac.ir

وب سایت

حسین شیرانی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری فیزیک و حفاظت خاک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۳

ایمیل: shirani AT vru.ac.ir

وحید مظفری
سمت : ریاست دانشکده
دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۶

ایمیل: mozafari AT vru.ac.ir

وب سایت

احمد تاج­ آبادی پور
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۷

ایمیل: Tajabadi AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد حشمتی رفسنجانی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری شیمی خاک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۵

ایمیل: heshmati AT vru.ac.ir

محسن حمیدپور
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری شیمی خاک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۷

ایمیل: m.hamidpour AT vru.ac.ir

وب سایت

عبدالرضا اخگر
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری بیولوژی خاک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۹

ایمیل: akhgar AT vru.ac.ir

وب سایت

پیمان عباس­ زاده دهجی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری بیولوژی خاک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۲

ایمیل: p.abbaszadeh AT vru.ac.ir

گروه گياهپزشكي

محمد امین سمیع
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی-اکولوژی و کنترل بیولوژیک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۲

ایمیل: samih AT vru.ac.ir

وب سایت

حمزه ایزدی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- فیزیولوژی و سم شناسی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۲

ایمیل: izadi AT vru.ac.ir

وب سایت

کامران مهدیان
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیولوژیک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۹

ایمیل: KamranMahdian AT vru.ac.ir

حسین علایی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - قارچ شناسی دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۴

ایمیل: hossein.alaei AT vru.ac.ir

وب سایت

احمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - ویروس شناسی - دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۸

ایمیل: hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت

روح اله صابری ریسه
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی- مدیریت و بیوکنترل بیمارگرهای گیاهی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۳

ایمیل: r.saberi AT vru.ac.ir

وب سایت

ابراهیم صداقتی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - قارچ شناسی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۸

ایمیل: sedaghati AT vru.ac.ir

وب سایت

ثمین حسینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - ویروس شناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۴

ایمیل: s.hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت

ملیحه لطیفی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- کنه شناسی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۴

ایمیل: m.latifi AT vru.ac.ir

وب سایت

پژمان خدایگان
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی‌گیاهی- پروکاریوت‌های بیمارگر گیاهان - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۸

ایمیل: Pkhodaygan AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد امین جلالی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی‌کشاورزی- اکولوژی و کنترل بیولوژیک - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۶

ایمیل: ma.jalali AT vru.ac.ir

وب سایت

شهناز شهیدی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- مقاومت - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۴

ایمیل: Shahidi AT vru.ac.ir

علی علیزاده
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- سم شناسی و فیزیولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۰۸

ایمیل: a.alizadeh AT vru.ac.ir

وب سایت

اعظم زین الدینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی- نماتدشناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۴

ایمیل: zeynadini AT vru.ac.ir

فاطمه حسینی ‎نوه
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- بیوسیستماتیک - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۲۹

ایمیل: fnaveh AT vru.ac.ir

مهدی ضیاءالدینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- رفتارشناسی و اکولوژی شیمیایی در حشرات - دانشیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۶

ایمیل:  ziaaddini AT vru.ac.ir

وب سایت