محمد رضا دهقانی
سمت : هیات علمی بازنشسته گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات، گرایش بیومتری - استادیار

ایمیل: m.r.dehghani AT vru.ac.ir

وب سایت