کارشناسان دانشکده

کارشناسان گروه‌ها

رضا عسکری
سمت : کارشناس گروه علوم و مهندسی خاک
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۴۷-۰۳۴

پست الکترونیک: reza.askari@vru.ac.ir

واحد باقری
سمت : کارشناس گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۴۸-۰۳۴

پست الکترونیک: v.bagheri@vru.ac.ir

الهام رضایی
سمت : کارشناس گروه گیاهپزشکی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۰۱-۰۳۴

 

ندا علیزاده
سمت : کارشناس گروه گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۰۳-۰۳۴

پست الکترونیک: n.alizadeh@vru.ac.ir

کارشناسان حوزه ریاست

زهرا حاج غلامعلی
سمت : مسئول دفتر دانشکده

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۴۱-۰۳۴

پست الکترونیک:

مهری بوستانی
سمت : کارشناس اداره آموزش دانشکده
کارشناسی زیست شناسی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۱۱۴-۰۳۴ و  ۳۱۳۱۲۱۳۳-۰۳۴

پست الکترونیک: