کارشناسان دانشکده

کارشناسان گروه‌ها

رضا عسکری
سمت : کارشناس گروه علوم و مهندسی خاک
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۴۷-۰۳۴

واحد باقری
سمت : کارشناس گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۴۸-۰۳۴

پست الکترونیک: v.bagheri@vru.ac.ir

سعید خجسته نژاد
سمت : کارشناس گروه گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد بیماری شناسی کشاورزی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۰۱-۰۳۴

ندا علیزاده
سمت : کارشناس گروه گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۰۳-۰۳۴

کارشناسان حوزه ریاست

زهرا حاج غلامعلی
سمت : مسئول دفتر دانشکده

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۴۱-۰۳۴

زهرا محی الدینی
سمت : کارشناس اداره آموزش دانشکده
کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۱۱۴-۰۳۴