مدیران گروه

ملیحه لطیفی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- کنه شناسی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۳۹

ایمیل: m.latifi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

اردوان کمالی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری خاکشناسی- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۲

ایمیل: a.kamali AT vru.ac.ir

وب سایت

محمود رضا رقامی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۷

ایمیل: mraghami AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

فاطمه سروش
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی- استادیار

تلفن: ‌۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۴

ایمیل:  f.soroush AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

بتول مهدوی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اکولوژی گیاهان زراعی - دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۰

ایمیل: b.mahdavi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم