مدیران گروه

احمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی - ویروس شناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۸

ایمیل: hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت

عیسی اسفندیارپور بروجنی
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۹

ایمیل: esfandiarpoor AT vru.ac.ir

وب سایت

حمیدرضا روستا
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- تغذیه گیاه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۵۳

ایمیل: roosta AT vru.ac.ir

وب سایت

فرشاد فتحیان
سمت : هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب
دکتری مهندسی منابع آب - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۶

ایمیل: f.fathian AT vru.ac.ir

وب سایت

سید احمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری علفهای هرز - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۶

ایمیل: a.hosseini AT vru.ac.ir

وب سایت