مدیر مزرعه آموزشی و تحقیقاتی

دانشکده کشاورزی

آرمان آذری
سمت : هیات علمی ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۳

ایمیل: Armanazari AT vru.ac.ir

وب سایت