گلخانه‌های آموزشی و پژوهشی

در حال حاضر گلخانه‌ تحقيقاتي‌ دانشكده‌ در فضايي‌ به‌ مساحت‌ 1000 مترمربع‌ در اختیار دانشجویان و پژوهشگران دانشکده جهت امور پژوهشی می باشد.