درباره مدیریت برنامه و بودجه

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه ولی‌عصر (عج)

این مدیریت، در چارچوب برنامه و بودجه مصوب سالانه به منظور فراهم آوردن زمینه ایجاد تحول و ارتقاء سطح کارآیی و بهره وری دانشگاه ، آموزش کارکنان ،نظام مند ساختن برنامه ها و عملیات سالانه دانشگاه و تأمین منابع مالی مورد نیاز دانشگاه تشکیل شده است.

وظایف مدیریت:

 • ابلاغ بخشنامه بودجه دانشگاه به واحدهاي تابعه براساس ضوابط کلي تهیه بودجه کشور، خط مشی رئیس دانشگاه و مصوبات هيات امنا و وزارت متبوع
 • همکاري با ديگر واحدها در امر تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي آنها
 • جمعبندی اعتبارات پيشنهاد شده توسط واحدهاي مختلف و بررسي برنامه ها و اعتبارات پيشنهاد شده در قالب فرمهای مصوب و اهداف و خط مشي هاي دانشگاه  
 • تهيه پيش نويس موافقت نامه های جاری، عمرانی، اختصاصی و سایر منابع تامین اعتبار
 • ابلاغ بودجه مصوب به هريک از واحدها و سنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريک از واحدها با توجه به اعتبار مصوب شده و دریافت عملکرد
 • ارائه بودجه پیشنهادی به مراجع ذیربط و دفاع از آن با شرکت در کمیسیونها و جلسات مربوطه
 • بررسي سيستم ها و روشهاي اجرائي موجود دانشگاه و اصلاح يا تغيير آنها به منظور حذف تشريفات و مراحل زايد و بهينه سازي اقدامات موجود
 • همكاري با معاونت اداری و مالی در پيش بيني نيروي انساني مورد نياز دانشگاه.
 • تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها و نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي درمديريت دانشگاه.
 • بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدها و چگونگي كار در آنها با توجه به توسعه دانشگاه.
 • مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه.
 • برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول‌اداري و بهره‌وري.
 • تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) و تهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط.
 • برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه
 • تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيأت امناء.
 • بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها.
 • مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور.
 • مطالعه و بررسي و همكاري در امر طبقه بندي مشاغل كاركنان.
 • تشخيص و تعيين رشته شغلي پستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل.
 • شركت فعال در شوراها ، كميته‌ها و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط.
 • جمع آوري آمارها و داده هاي مورد نياز دانشگاه همچنین حسابهاي ملي بخش ذيربط .
 • استقرار نظام آماري ثبتي در داخل دانشگاه .
 • تهيه، اجرا و استخراج طرحهاي آمارگيري براي توليد آمارهاي مورد نياز و پردازش و تحليل آن در جهت استفاده از نتايج در برنامه هاي دانشگاه و همچنين در راستاي طرحها و برنامه هاي وزارت متبوع ومرکز آمار براساس ضوابط، دستورالعملها، بخشنامه ها و راهکارهاي ابلاغي آن مراکز.
 • ايجاد پايگاه اطلاعات آماري دانشگاه و انجام هماهنگي هاي لازم با مراکزآمار وتصمیم گیری نظیر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مرکز آمار ايران براي اتصال آن به پايگاه اطلاعات آماري بخشي و شبکه اطلاع رساني کشور.
 • اطلاع رساني و ارائه آمارهاي توليد شده.

مدیر برنامه و بودجه

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

معاون مدیر برنامه و بودجه

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

کارشناسان

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.