شرکت‌‌ در‌ همایشها‌

معاونت پژوهش و فن آوری

در خصوص همایش

همایش یک رویداد است که جنبه تخصصی دارد که مهمان‌های آن معمولا در سطح بالای علمی جامعه قرار دارند. همایشی مشارکت‌جویانه که برای بحث، حقیقت‌یابی، حل مشکل و مشاوره تشکیل می‌شود.
کنفرانس به همایشی مطلق می‌شود که افراد مطالب و دست‌آوردهای علمی خود را برای دیگر محقیقین و پژوهشگران بیان و معرفی می‌کنند. از نگاه دیگر، اجتماع و انجمن عده معدودی از پژوهشگران و محققین برای بحث در مسائل سياسی ،اجتماعی و فنی است.

  • آیین‌نامه طرح

  • شیوه‌نامه امتیازدهی

  • فرم پیشنهادیه

  • فرم داوری

  • گردش کار