جمع‌آوری اطلاعات

معاونت پژوهش و فن آوری

مراحل جمع‌آوری اطلاعات

توجه شود که برای هر سازمان، اداره یا شرکت حداکثر برای 5 روز کاری درخواست شود.

porseshname--Flow-char