آیین‌نامه‌ها

معاونت پژوهش و فن آوری

آیین‌نامه مالی و معاملاتی

file name :
file size :
دانلود

آیین‌نامه استخدام اعضای هیأت علمی

file name :
file size :
دانلود

آیین‌نامه استخدام اعضای غیر هیأت علمی

file name :
file size :
دانلود