فرم های پیشنهادیه دکتری

معاونت پژوهش و فن آوری

فرم پیشنهادیه رساله دکتری

دانلود

دانلود

file name :
file size :
دانلود

فرم ۱۸-فرم مخصوص تحویل پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانلود

دانلود

file name :
file size :
دانلود

فرم ۱۷- فرم مشخصات پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد و دکتری

دانلود

دانلود

file name :
file size :
دانلود

فلوچارت راهنمای تصویب و ثبت پیشنهادیه رساله دکتری

file name : flochart-phd.pdf
file size : 240 KB
دانلود

فرم تایید نهایی پیشنهادیه رساله دکتری

file name : taeed-resaleh-new.doc
file size : 90 KB
دانلود

صورتجلسه دفاع از پیشنهادیه رساله

file name : defah.doc
file size : 87 KB
دانلود

راهنمای نگارش پیشنهادیه

file name : 14011221-negaresh-pishnahadeyeh.pdf
file size : 256 KB
دانلود