کارشناسان گروه علوم و مهندسی باغبانی

واحد باقری
سمت : کارشناس گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۴۸-۰۳۴

پست الکترونیک: v.bagheri@vru.ac.ir