کارشناسان گروه گیاهپزشکی

سعید خجسته نژاد
سمت : کارشناس گروه گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد بیماری شناسی کشاورزی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۰۱-۰۳۴

ندا علیزاده
سمت : کارشناس گروه گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۰۳-۰۳۴