کارشناسان گروه ژنتیک و تولید گیاهی

ساناز صرافی
سمت : كارشناس گروه ژنتيك و توليد گياهي
كارشناسي ارشد زراعت

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۲۴-۰۳۴

پست الکترونیک:

مریم عرب
سمت : كارشناس گروه ژنتيك و توليد گياهي
كارشناس مهندسي پزشكي

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۴۹۲-۰۳۴

پست الکترونیک: maryamarab159@yahoo.com