کارشناسان گروه علوم و مهندسی خاک

رضا عسکری
سمت : کارشناس گروه علوم و مهندسی خاک
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۴۷-۰۳۴