گلخانه گروه گیاهپزشکی

درباره گلخانه گروه گیاهپزشکی

فضای حدود 200 متر مربع گلخانه تحقیقاتی جهت تکثیر و پرورش گیاهان و انجام تیمارهای مربوط به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان و طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی گروه استفاده می گردد و شامل دو واحد اینسکتاریوم و گلخانه بیماری شناسی می باشد.

گلخانه بخش بیماری شناسی

گلخانه بخش حشره شناسی