ریاست دانشکده

دانشکده کشاورزی

رئیس دانشکده

روح اله صابری ریسه
سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری بیماری‌شناسی گیاهی- مدیریت و بیوکنترل بیمارگرهای گیاهی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۰

ایمیل: r.saberi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم