آزمایشگاه مرکزی

معاونت پژوهش و فن آوری

معرفی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

با توجه به گسترش مراکز آموزش عالی در کشور و با عنایت به اینکه بخش زیادی از اعتبارات مراکز آموزش عالی برای خرید و تأمین تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی تخصیص می یابد لذا آزمایشگاه مرکزی با موضوع ساماندهی امکانات و تجهیزات پیشرفته مورد نیاز گروه های مختلف آموزشی و پژوهشی و فنآوری، بهره وری بهینه از امکانات موجود، صرفه جویی و جلوگیری از خریدهای تکراری، موازی و غیر ضروری، ایجاد ارتباط بیشتر بین پژوهشگران، انتقال اطلاعات، پرهیز از انحصاری شدن دستگاه ها و تجهیزات موجود، فعال نمودن کلیه تجهیزات آزمایشگاهی موجود و امکان دسترسی همه اعضاء هیأت علمی و محققان به امکانات پژوهشی تأسیس گردید.

اعضای شاغل در آزمایشگاه مرکزی

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

سامانه‌ها