معرفی پرسنل

معاونت پژوهش و فن آوری

ساناز صرافی

سمت : كارشناس گروه ژنتيك و توليد گياهي
كارشناسي ارشد زراعت

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۲۴-۰۳۴

پست الکترونیک:

مریم عرب

سمت : كارشناس گروه ژنتيك و توليد گياهي
كارشناس مهندسي پزشكي

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۴۹۲-۰۳۴

پست الکترونیک: maryamarab159@yahoo.com

غلامرضا خراسانی

سمت : كارشناس گروه علوم و مهندسي آب
كارشناسي زيست شناسي

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۱۰-۰۳۴

پست الکترونیک: gh.khorasani@vru.ac.ir

فرزانه مهدی زاده

سمت : مسئول دفتر دانشکده

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۴۱-۰۳۴

پست الکترونیک:

اعظم قربانی

سمت : کارشناس آموزش دانشکده

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۱۱۴-۰۳۴

 

رضا عسکری

سمت : کارشناس گروه علوم و مهندسی خاک
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۴۷-۰۳۴

پست الکترونیک: reza.askari@vru.ac.ir

واحد باقری

سمت : کارشناس گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری تخصصی علوم و مهندسی باغبانی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۵۰۹-۰۳۴

۰۳۴-۳۱۳۱۲۰۴۸

دفتر مجله: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۲۸

پست الکترونیک: v.bagheri@vru.ac.ir

الهام رضایی

سمت : کارشناس گروه گیاهپزشکی
كارشناسي ارشد حشره شناسي كشاورزي

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۰۱-۰۳۴

پست الکترونیک: rezaeielham@gmail.com

مریم عرب

سمت : کارشناس گروه ژنتیک و تولید گیاهی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۲۴-۰۳۴

پست الکترونیک:

ندا علیزاده

سمت : کارشناس گروه گیاهپزشکی
کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۰۰۳-۰۳۴

پست الکترونیک: n.alizadeh@vru.ac.ir

محمد امین سمیع

سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی-اکولوژی و کنترل بیولوژیک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۲

ایمیل: samih AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

حمزه ایزدی

سمت : هیات علمی گروه گیاهپزشکی
دکتری حشره‌شناسی کشاورزی- فیزیولوژی و سم شناسی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۲

ایمیل: izadi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم