اداره کارگزینی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معرفی اداره کارگزینی دانشگاه ولی‌عصر (عج)

خلاصه وظایف اداره کارگزینی :

 * ایجاد و به روز نگهداشتن بانک اطلاعات پرسنلی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه با استفاده از فناوری روز و ارائه گزارش‌ها

* تأمین نیروی انسانی هیأت علمی و غیر هیأت علمی دانشگاه و انجام امور استخدامی آنان و تخصیص آنها به دانشکده‌ها و واحدها
* انجام کلیه امور پرسنلی اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی در زمینه مرخصی، انتصاب، ارتقاء، انتقال، مأموریت، جابجایی بازخریدی و بازنشستگی و صدور احکام و ابلاغ‌های مربوطه

* بررسی و تطبیق شرایط اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی شاغل با مشاغل سازمانی مصوب و در صورت نیاز ارائه پیشنهاد به منظور اصلاح پست‌های سازمانی به مراجع ذیربط

* همکاری در اجرای ارزشیابی‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

* تنظیم فهرست اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و تأیید کارکرد آنان به منظور انجام پرداخت‌های پرسنلی

* انجام وظایف مربوط در ابلاغ احکام مراجع قانونی خارج از دانشگاه به اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی

* تشکیل پرونده استخدامی برای اعضاء هیأت علمی معرفی شده از سوی هیأت اجرایی جذب اعضاء هیأت علمی دانشگاه

رئیس اداره

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

کارشناسان

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.