پسا‌دکتری

معاونت پژوهش و فن آوری

در خصوص پسا‌دکتری

هدف از دوره های پسا دکتری استفاده از پتانسیل های پژوهشي موجود در دانشگاه ها جهت انجام پژوهش هاي اولويت دار و تقاضا محور بوده که از طريق اين دوره ها به توسعه زير ساخت انساني پژوهش در کشور کمك مي شود. دوره پسا دکتری یک دوره معین پژوهشی است که در آن پژوهشگران مستعد جوان پس از اخذ مدرک دكتري, تحت نظارت يك استاد صاحب تجربه و برجسته علمي در انجام طرح هاي پسا دكتري مشاركت مي كند.

  • آیین‌نامه

  • شیوه‌نامه اجرایی

  • فرمها