شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌ امتیاز‌‌‌‌‌‌‌دهی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌ فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌ پژوهشی

معاونت پژوهش و فن آوری

در خصوص شیوه نامه امتیاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهی به فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پژوهشی

در حال بروزرسانی

  • آیین‌نامه طرح

  • شیوه‌نامه امتیازدهی

  • فرم پیشنهادیه

  • فرم داوری

  • گردش کار