خدمات اساتید

معاونت پژوهش و فن آوری

خدمات ارتباط با صنعت دانشگاه به اساتید

ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه یکی از عوامل مؤثر در افزایش توانمندیهای علمی و فنی در هر کشوری محسوب می‌شوند به همین سبب دیر زمانیست که دانشگاه ها در جهان به یکی از کانون های اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده تبدیل شده اند که با برخورداری از ایده ها و اندیشه‌های نو می‌توانند جامعه و صنایع فعال در آن  را در رسیدن به اهداف عالی خود کمک نمایند.

در واحد ارتباط با صنعت دانشگاه ولی عصر(عج) خدمات ذیل به اساتید ارائه می شود:

مراتب کسب موافقت نامه بازدید از صنعت توسط اساتید

شایان ذکر است جهت هماهنگی برای بازدید، حداقل بیست روز قبل از تاریخ بازدید، درخواست بازدید را به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارسال فرمایید.

۱۳۹۷۱۱۱۵_ASATID