گلخانه گروه علوم و مهندسی خاک

درباره گلخانه گروه علوم و مهندسی خاک

فضای حدود 200 متر مربع گلخانه تحقیقاتی جهت تکثیر و پرورش گیاهان و انجام تیمارهای مربوط به  فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان و طرح های تحقیقاتی اعضای هیات علمی گروه استفاده می گردد.