فرصت‌ مطالعاتی

معاونت پژوهش و فن آوری

در خصوص‌ فرصت مطالعاتی

 فرصت مطالعاتی از جمله برنامه هایی است که در مقطع دکتری در کلیه رشته های دانشگاهی در داخل کشور در اختیار ده ها هزار دانشجوی دکترا قرار دارد.
فرصت مطالعاتی، فرصتی برای شناخت دانشگاه های خارج از کشور است
فرصت مطالعاتی، فرصتی برای تحصیل کوتاه مدت در بهترین دانشگاه های جهان است.
فرصت مطالعاتی، فرصتی برای انتشار مقاله با اساتید خارج از کشور است.
فرصت مطالعاتی، زمان خوبی برای شرکت در کنفرانس های معتبر بین المللی است.
فرصت مطالعاتی، فرصتی کارساز برای ادامه تحصیل و تحقیق در مراکز علمی خارج از کشور است.
فرصت مطالعاتی، تجربه خوبی برای زندگی و کار در ان سوی مرزها در اختیار دانشجویان قرار می دهد است.