مناقصات و مزایدات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

فعال 15 می 2018

مناقصه واگذاری نگهداری فناوری اطلاعات مجموعه واحدهای تحت پوشش دانشکده

مناقصه - نوع فراخوان: مناقصه عمومی - نوع برگزاری : یک مرحله ای

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان در نظر دارد مجوز واگذاری نگهداری فناوری اطلاعات مجموعه واحدها ی تحت پوشش دانشکده برای مدت یک سال به بخش خصوصی را بصورت حجمی از طریق  مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید:

اطلاعات بیشتر »

فعال 15 می 2018

مناقصه واگذاری کامل پایگاه اورژانس جاده ای کورده خنج و فیشور

مناقصه - نوع فراخوان: مناقصه عمومی - نوع برگزاری : یک مرحله ای

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان در نظر دارد مجوز واگذاری کامل پایگاه اورژانس جاده ای کورده خنج و فیشور برای مدت یک سال به بخش خصوصی را بصورت حجمی از طریق  مناقصه عمومی به شرکت های ذیصلاح واگذار نماید:

اطلاعات بیشتر »

فعال 15 می 2018

مناقصه واگذاری کامل پایگاه اورژانس جاده ای کوره اوز

مناقصه - نوع فراخوان: مناقصه عمومی - نوع برگزاری : یک مرحله ای

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان در نظر دارد باستناد مجوز به شماره ۱۴۳۷۵۴/۹۶مورخه ۹۶/۱۲/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان واگذاری کامل پایگاه اورژانس جاده ای کوره اوز بصورت حجمی برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی با پرداخت مبلغ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال (بیست و دو میلیون ریال) بابت تضمین سپرده شرکت درمناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز نقدی به شماره حساب ۶۶۵۹۵۱۴۹ بانک رفاه شعبه بازارامام خمینی لارستان  به بخش خصوصی واگذار نمایید.

اطلاعات بیشتر »