پژوهشگر‌ برتر

معاونت پژوهش و فن آوری

در خصوص‌ پژوهشگر برتر

دانشگاهها و پژوهشگاه های سراسر كشور براساس شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برگزیده نسبت به بررسی آثار و انتخاب یک نفر پژوهشگر برگزیده در هر یک از گروههاي 7 گانه: علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی، کشاورزي و منابع طبیعی، دامپزشکی و هنر، به شرط احراز حدنصاب امتیاز مربوطه اقدام بـه معرفـي پژوهشگران برگزيـده دانشـگاه و پژوهشـگران فعـال در سـطح مراكـز تحقيقـاتي، دانشـكده هـا مینمایند.