بازدید دانشجویان

معاونت پژوهش و فن آوری

مراتب کسب موافقت نامه بازدید از صنعت توسط اساتید

شایان ذکر است جهت هماهنگی برای بازدید، حداقل بیست روز قبل از تاریخ بازدید، درخواست بازدید را به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه ارسال فرمایید.

۱۳۹۷۱۱۱۵_ASATID