آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

درباره آزمایشگاه بیولوژی مولکولی

در این آزمایشگاه پژوهش در زمینه مطالعات مولکولی داخل سلولی در حال انجام است. محور اصلی این مطالعات بررسی سطح بیان ژن‌ها و پروتئین‌های فعال در مسیرهای متابولیکی می‌باشد.

تجهیزات آزمایشگاه بیولوژی مولکولی