آزمایشگاه ژنومیکس

درباره آزمایشگاه ژنومیکس

این آزمایشگاه در زمینه های جداسازی و بررسی DNA گیاهان و بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان مختلف (دارویی، زراعی و ...)  . فعالیت می‌کند.

تجهیزات آزمایشگاه ژنومیکس