آزمایشگاه فیزیولوژی و سم شناسی حشرات

درباره آزمایشگاه فیزیولوژی و سم شناسی حشرات

آزمایشگاه فیزیولوژی و سم‌شناسی حشرات گروه گیاهپزشکی به مساحت تقریبی 40متر مربع می‌باشد. آزمایشات قابل انجام در این آزمایشگاه عملیات مربوط فیزیولوژی حشرات و هورمون‌ها و آنزیم‌های حشرات و همچنین آزمایشات سم‌شناسی و عصاره‌گیری می‌باشد.

تجهیزات آزمایشگاه فیزیولوژی و سم شناسی حشرات