آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی و مولکولی

درباره آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی و مولکولی

در این آزمایشگاه امکان ردیابی و شناسایی مولکولی بیمارگرهای گیاهی، بررسی بیان ژن های دخیل در مقاومت نسبت به بیمارگرهای گیاهی، بررسی فیلوژنی و تکامل بیمارگرهای گیاهی و ... مهیا می­ باشد

تجهیزات آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی و مولکولی