آزمایشگاه‌ اصلاح نباتات

درباره آزمایشگاه اصلاح نباتات

این مجموعه دارای تجهیزات و دستگاههای مرتبط با فنون مولکولی و مهندسی ژنتیک است و بخش عمده­ای از آزمایشگاه به تجهیزات و امکانات کشت بافت و انتقال ژن اختصاص دارد. زمینه­های تحقیقاتی این آزمایشگاه مرتبط با بیوتکنولوژی( مثل نشانگرها و .....) می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه اصلاح نباتات