صفحه نخست » Personnel » اردوان کمالی

اردوان کمالی

هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری خاکشناسی- پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاکها - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۳۲

ایمیل: a.kamali AT vru.ac.ir

وب سایت