صفحه نخست » Personnel » بتول مهدوی

بتول مهدوی

هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اکولوژی گیاهان زراعی - دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۹۰

ایمیل: b.mahdavi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم