صفحه نخست » Personnel » حسین شیرانی

حسین شیرانی

هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک
دکتری فیزیک و حفاظت خاک - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۶

ایمیل: shirani AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه