صفحه نخست » Personnel » حمیدرضا کریمی

حمیدرضا کریمی

هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۰۶

ایمیل: h.karimi214AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم