صفحه نخست » Personnel » خلیل ملک زاده

خلیل ملک زاده

هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری بیوتکنولوژی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۱۷

ایمیل: Kh.malekzadeh AT vru.ac.ir

وب سایت