صفحه نخست » Personnel » سیدحسین میردهقان

سیدحسین میردهقان

هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۲۱

ایمیل: mirdehghan AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم