صفحه نخست » Personnel » سیدرسول صحافی

سیدرسول صحافی

هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۳۵

ایمیل: s.r.sahhafi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم