صفحه نخست » Personnel » علی اکبر محمدی میریک

علی اکبر محمدی میریک

هیات علمی گروه ژنتیک و تولید گیاهی
دکتری اصلاح نباتات - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۰۴۴

ایمیل: aa.mohammadi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم