صفحه نخست » Personnel » علی پورخالویی

علی پورخالویی

هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی
دکتری علوم و مهندسی باغبانی- فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۶۳۷

ایمیل: alipourkhaloee AT vru.ac.ir

وب سایت